Poradenství

Pro ulehčení a zlepšení komunikace s úřady, stavebními firmami a také s odborníky v oblasti poskytování geodetických služeb jsme pro Vás připravili tuto stránku, na které se Vás pokusíme seznámit s nejčastěji používanými pojmy v geodetické oblasti.

Co uvádět při objednávce geodetických prací
Vytyčení parcely
Geometrický plán (GP)
Zaměření polohopisu a výškopisu
Vytyčení stavby
Práce odpovědného geodeta

Co uvádět při objednávce geodetických prací

  1. číslo dotčené parcely
  2. katastrální území
  3. účel, pro který máte o geodetické služby zájem

Vytyčení parcely

Určení průběhu hranic a vytyčení lomových bodů v terénu. Body jsou vyznačeny mezníky. Součástí vytyčení je kontrola výměry vytyčované parcely.
Geometrický plán (GP)
Technický podklad pro řešení majetkoprávních vztahů. GP je součástí dokumentace potřebné pro kolaudaci. V Praze je požadováno ještě potvrzení o předání dokumentace na IMIP.

Nejčastější příklady, při kterých je nutné vyhotovení GP:

- rozdělení pozemku nebo oddělení jeho části
- vyznačení budovy
- obnovení parcely vedené ve zjednodušené evidenci (např. parcely pozemkového katastru)

Zaměření polohopisu a výškopisu

Podklad pro veškerou projekční činnost. Vyhotovený mapový podklad lze doplnit o podrobnosti dle požadavků architekta nebo projektanta.

Vytyčení stavby

Na základě vytyčovacího náčrtku nebo projektu se provede prostorové vytyčení v terénu.
Podle stavebního zákona musí být vytyčení provedeno úředně oprávněným pracovníkem. Vytyčovací protokol je dokladem nutným pro kolaudaci stavby.

Práce odpovědného geodeta

Při rozsáhlejších stavebních pracích je nutná činnost OG společně s průběžnou prací geodetické skupiny. Tato činnost vyžaduje úzkou spolupráci s projektantem a zástupci stavební firmy přímo na stavbě.

 


© AGK 2004